Шрифт:
+
Колір:
Т
Т
Т
Зображення:
Новосанжарський
район

Регламент роботи

Версія для друкуВерсія для друку

Р е г л а м е н т  

Новосанжарської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1. Регламент Новосанжарської районної державної адміністрації регулює організаційні та процедурні питання діяльності Новосанжарської райдержадміністрації (далі - Регламент).

2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, проводиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату місцевої   держадміністрації,  управліннями,  відділами та іншими   структурними  підрозділами райдержадміністрації, а також  консультативними,  дорадчими  та  іншими   допоміжними   органами,   службами   і  комісіями,   утвореними  головою  райдержадміністрації. 

3.  Робота  райдержадміністрації, її апарату та  структурних підрозділів   є   відкритою   і   гласною,   за   винятком  розгляду  питань,   які  становлять  державну  таємницю  або  належать  до  конфіденційної  інформації,  що  є  власністю  держави. 

Райдержадміністрація   інформує   громадськість   про   свою  діяльність,  залучає  громадян  до  проведення  перевірок,  підготовки  і  розгляду  питань,  що  належать  до  її  компетенції. 

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку,  передбаченому  законодавством. 

4. Розподіл   обов'язків   між   посадовими  особами  райдержадміністрації   проводить   голова  райдержадміністрації  не  пізніше   одного   місяця   з   дня   призначення   його   на   посаду    з  визначенням: 

повноважень  і  функцій  посадової  особи; 

управлінь,  відділів  та  інших  структурних  підрозділів райдержадміністрації (далі - структурні підрозділи райдержадміністрації),  діяльність  яких  контролюватиметься  відповідною  посадовою  особою; 

підприємств,  установ  та  організацій,  щодо  яких  посадова  особа  забезпечує    реалізацію    відповідно   до   законодавства   державної  політики; 

порядку  заміщення   голови   райдержадміністрації,   його  першого  заступника  та  заступників  у  разі  їх  відсутності. 

5.  Положення  про  структурні  підрозділи   райдержадміністрації   розробляються   керівниками   таких   підрозділів,  погоджуються   із   заступниками   голови   (відповідно   до   розподілу  обов'язків),   а   також   з  керівником  юридичного  відділу  (далі  -  юридичний  відділ)   апарату   райдержадміністрації   і  затверджуються  розпорядженням  голови  райдержадміністрації. 

 

Планування  роботи  райдержадміністрації

 

6.  Робота  райдержадміністрації  проводиться  за  перспективними   (річними),   поточними   (квартальними)   планами,   які   затверджуються  розпорядженням    голови. 

7.  Планування  роботи  райдержадміністрації   здійснюється  з  метою  створення  умов  для  послідовної  та  узгодженої  діяльності  її  структурних  підрозділів  та  апарату. 

8.  Формування планів  роботи  райдержадміністрації  здійснюється   її   апаратом  за  пропозиціями  структурних  підрозділів  райдержадміністрації,   погодженими із   заступниками   голови райдержадміністрації  (відповідно  до  розподілу  обов'язків). 

Планування  роботи   райдержадміністрації   з   підготовки  проектів  регуляторних  актів  здійснюється  з   урахуванням   статті 7 Закону  України  "Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності". 

9.  Плани   роботи   райдержадміністрації    передбачають  заходи,  спрямовані   на   виконання  Конституції України,  законів   України,   актів   Президента   України   та  Верховної  Ради  України,   Кабінету  Міністрів  України,  інших  органів  виконавчої  влади  вищого  рівня,   доручень   Прем'єр-міністра  України,   державних  і  регіональних  програм   соціально-економічного  та  культурного  розвитку, здійснення  інших,  визначених  законами,  а  також  делегованих  районною  радою повноважень,   та   забезпечення  реалізації  державної  політики. 

До  планів  роботи райдержадміністрації  включаються: 

актуальні  питання,    пов'язані    із   здійсненням   заходів   із  соціально-економічного  розвитку    території    або     окремих     її  адміністративно-територіальних  одиниць,    функціонуванням   галузей  господарського  комплексу   та   розв'язанням   проблем   у   соціальній  сфері,   поліпшенням   діяльності  місцевих  органів  виконавчої  влади,  їх  взаємодією  з  органами  місцевого  самоврядування,   які  потребують  розгляду    на    засіданні    колегії,    нараді   у   голови  райдержадміністрації  і  його  заступників  та  вжиття  додаткових  заходів; 

перелік  актів   законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід   виконання  яких  розглядатиметься  в  порядку  контролю; 

основні  організаційно-масові заходи,  проведення  яких  забезпечується  райдержадміністрацією  або  за  її  участю. 

Плани  повинні  містити  питання: 

підбиття  підсумків    діяльності    райдержадміністрації  відповідно  за  рік,  квартал,    з  визначенням  основних  напрямів  подальшої  роботи; 

діяльності  структурних  підрозділів районної   держадміністрації   з  виконання  актів  законодавства,  розпоряджень  голови обласної та районної держадміністрацій. 

Підготовка  до   розгляду   діяльності   структурних   підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських рад в частині виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади,   як  правило,  передбачає  проведення  комплексної   або   цільової   перевірки   стану  справ . 

У  планах   роботи  райдержадміністрації    визначаються  конкретні  структурні  підрозділи  або  посадові  особи,   відповідальні  за  здійснення  запланованих  заходів,  а  також  строки  їх  здійснення. 

10.  Додаткові  (позапланові)  питання включаються  до  затвердженого   плану  роботи  районної держадміністрації  за  рішенням   голови райдержадміністрації. 

Питання  виключається  з  плану  роботи райдержадміністрації   за   рішенням   голови  на  підставі  доповідної  записки  заступника  голови  (відповідно до розподілу обов'язків),  керівника  апарату  райдержадміністрації. 

11. Робота структурних  підрозділів та апарату райдержадміністрації  проводиться  за  квартальними  і  місячними  планами,  що   затверджуються   заступниками   голови   (відповідно  до  розподілу  обов'язків),   керівником    апарату райдержадміністрації.  Порядок  планування  роботи  структурних  підрозділів  апарату  райдержадміністрації  встановлює  керівник   апарату  райдержадміністрації. 

Формування  планів  роботи  структурних  підрозділів   та   апарату  районної   держадміністрації   здійснюється   з   урахуванням  положень  пункту  9  цього  Регламенту. 

12.  Додаткові   (позапланові)   питання   включаються   до   плану  роботи      структурного     підрозділу     та     апарату   райдержадміністрації  і  виключаються  з  нього   за   рішенням   заступника  голови   (відповідно   до  розподілу  обов'язків),   керівника  апарату  райдержадміністрації. 

13.  Контроль    за    виконанням    планів     роботи   райдержадміністрації,   структурних   підрозділів   та   апарату райдержадміністрації  здійснюється  заступниками  голови  (відповідно   до  розподілу      обов'язків),      керівником      апарату   райдержадміністрації. 

14.  Підготовка     звітності     райдержадміністрації,  передбаченої  статтями  30  і  33  Закону  України  "Про  місцеві  державні  адміністрації",   проводиться   її   апаратом   на   основі  звітів  структурних  підрозділів  райдержадміністрації,   у  тому  числі  структурних  підрозділів  її  апарату,  затверджених  заступником  голови   (відповідно   до  розподілу  обов'язків),   керівником  апарату  райдержадміністрації. 

Зміст  звітності   за   місяць,   квартал   і    рік    визначається  питаннями,    що   вирішуються  райдержадміністрацією   та   її  структурними  підрозділами. 

Звіт  про   результати   діяльності  райдержадміністрації  розміщується   у  місцевих  засобах  масової  інформації або на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Організація  роботи  апарату  районної держадміністрації

 

15.  Апарат  райдержадміністрації     відповідно     до  покладених  на  нього  завдань: 

опрацьовує  документи,  що надходять  до райдержадміністрації,   готує  до  них   аналітичні,   довідкові   та   інші  матеріали,   а   також   проекти  доручень  голови  і  заступників  голови райдержадміністрації; 

здійснює  опрацювання   проектів   розпоряджень;   розробляє    за  дорученням   голови райдержадміністрації  проекти  розпоряджень  з  організаційних  та  кадрових  питань; 

перевіряє  за   дорученням   голови  райдержадміністрації  виконання  актів  законодавства,   доручень  Прем'єр-міністра  України,  розпоряджень   голів  обласної та районної держадміністрацій,  територіальними  органами   міністерств,   інших  центральних  органів  виконавчої  влади  (з   питань   здійснення   повноважень  райдержадміністрації),  структурними   підрозділами райдержадміністрації;

вивчає   та  узагальнює  досвід  роботи   зазначених   органів   і   надає   практичну  допомогу  в  розв'язанні  складних  проблем,  розробляє  пропозиції  щодо  удосконалення   їх   діяльності;   здійснює   контроль   за   своєчасним  поданням   доповідей,   інформаційних   та   інших  матеріалів  з  питань  виконання   актів   законодавства,   розпоряджень    голови   райдержадміністрації; 

за  дорученням   голови  райдержадміністрації   проводить  аналіз  роботи  органів  місцевого  самоврядування  у  межах  повноважень  і   в  порядку,   визначеному  законодавством,   надає  методичну  та  іншу  практичну  допомогу  з  удосконалення  організації   їх   роботи,   готує  пропозиції  щодо поглиблення  взаємодії райдержадміністрації  з  органами  місцевого  самоврядування  для  спільного   вирішення   питань  економічного,   соціального   та   культурного   розвитку   відповідних  територій; 

здійснює  правове  забезпечення діяльності  райдержадміністрації,   надає   методичну   та   іншу  практичну  допомогу,  спрямовану  на  правильне  застосування,   неухильне  додержання   актів  законодавства   структурними   підрозділами,   апаратом  та  посадовими  особами райдержадміністрації; 

готує  аналітичні,    інформаційні    та    інші    матеріали     з  організаційних    і    кадрових   питань,   що   розглядаються   головою  райдержадміністрації; 

проводить  разом    із    структурними    підрозділами  райдержадміністрації,   територіальними   органами   міністерств,   інших  центральних     органів     виконавчої     влади  аналіз  соціально-економічного  і   

суспільно-політичного    становища   на   відповідній   території,  розробляє  та  вносить  голові райдержадміністрації   пропозиції  щодо  його  поліпшення; 

здійснює  матеріально-технічне і  господарсько-побутове  забезпечення   діяльності  райдержадміністрації;   забезпечує  дотримання   режиму   роботи   працівників   райдержадміністрації;    забезпечує    організацію    приймання-передачі  інформації   засобами   електронного   зв'язку   відповідно   до   вимог  законодавства,   належний  протипожежний  стан  у орендованих  райдержадміністрацією приміщеннях  та  дотримання  правил  охорони  праці; 

проводить  діяльність,    пов'язану    з    державною   таємницею,  організовує   та    здійснює    заходи    щодо    забезпечення    режиму  секретності   в   райдержадміністрації   відповідно   до   вимог  законодавства  у  сфері  охорони  державної  таємниці; 

забезпечує  висвітлення  діяльності райдержадміністрації; 

виконує  відповідно  до  цього  Регламенту  інші  функції. 

16.  Апарат  райдержадміністрації   у   процесі  виконання  покладених  на  нього завдань  взаємодіє  із  структурними  підрозділами  райдержадміністрації, апаратом та структурними підрозділами  а  також  з  виконавчими  органами  рад. 

17. Організація   роботи   апарату  райдержадміністрації  здійснюється  відповідно  до  цього  Регламенту  та   положення   про   її  апарат,  що  затверджується  головою райдержадміністрації. 

Кадрова  робота 

18.  Кадрова  робота  у  райдержадміністрації  спрямовується  на   комплексне   вирішення   питання   щодо   комплектування  районних органів   виконавчої   влади   висококваліфікованими   і  компетентними  працівниками. 

19.  Організація  кадрової  роботи  у райдержадміністрації  здійснюється   за   затвердженим   головою райдержадміністрації  річним   планом,   який   передбачає   здійснення   заходів   з   добору,  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  працівників,  а  також  роботи  з  кадровим  резервом. 

20.  Організацію    кадрової    роботи    в    апараті   райдержадміністрації   здійснює  відділ організаційно-кадрової  роботи,   у  структурних  підрозділах  райдержадміністрації  -  відділ  (сектор)  кадрів,  а  в   підрозділах,   які  мають  невелику  штатну  чисельність,   виконання  кадрової  роботи  покладається  за  рішенням  їх  керівників  на  одного  з  працівників. 

Кадрова  робота   в  апараті  та  структурних  підрозділах  райдержадміністрації  проводиться  відкрито  і  спрямовується  на  всебічне  вивчення   та   врахування   можливостей  працівників,   найбільш  повне  застосування  їх   здібностей,   розвиток   ініціативності,   створення  атмосфери  зацікавленості   у  професійному  зростанні. 

21.  Прийняття      на      державну     службу     до   райдержадміністрації   здійснюється   в   установленому    законодавством  порядку. 

Керівник  апарату райдержадміністрації,   керівники   структурних   підрозділів  райдержадміністрації   організовують   вивчення    ділових    і  моральних    якостей    осіб,   які   претендують   на   зайняття   посад  державних  службовців. 

Прийняття  працівників  на  роботу  до  райдержадміністрації  на    посади,    що    не   віднесені   до   категорій   посад   державних  службовців,   та  звільнення  їх  з  роботи  здійснюється  відповідно   до  законодавства. 

22.  На   посади,   передбачені  номенклатурою  посад  працівників,  що  повинні  мати  допуск  до  роботи  з   таємними   документами,   можуть  бути  призначені  лише  особи,  яким  в  установленому  порядку  оформлено  допуск  до  державної  таємниці. 

23.  У райдержадміністрації,   її  структурних  підрозділах  створюється   у   порядку,   передбаченому   Положенням  про  формування  кадрового  резерву  для  державної  служби,   що  затверджене  постановою  Кабінету  Міністрів    України    від    28    лютого   2001   р.   N   199    (Офіційний  вісник  України,   2001  р.,  N  9,  ст.  367),  резерв  кадрів,   який  підлягає  щорічному  перегляду  та  затвердженню.  З  особами,   зарахованими  до  кадрового  резерву,  проводиться  робота,  спрямована  на  підвищення  їх  кваліфікації,  необхідної  для  роботи  на  відповідних  посадах. 

24.  З  метою  здійснення  регулярного  контролю   за   проходженням  державної  служби  та  професійними  досягненнями  державних  службовців  у    райдержадміністрації    проводяться    в    установленому  законодавством   порядку   атестація   та   щорічна   оцінка   виконання  державними  службовцями  покладених  на  них  завдань  і  обов'язків. 

25.  Райдержадміністрація    розглядає    і    вносить    в  установленому   порядку   пропозиції   щодо   нагородження   державними  нагородами,   нагородами  Кабінету   Міністрів   України, облдержадміністрації   та   заохочує  працівників     апарату     і    структурних    підрозділів   районної держадміністрації,   підприємств,   установ    та    організацій,    що  належать  до  сфери  її  управління. 

26. На кожного прийнятого  на  роботу  до  райдержадміністрації та її структурних підрозділів  працівника  оформляється  особова  справа в паперовому та електронному варіантах.

27.  Відповідальність    за     проведення     кадрової     роботи  покладається   на   голову, першого заступника голови райдержадміністрації,  керівника  апарату  райдержадміністрації  та  керівників  структурних  підрозділів. 

 

Організація  роботи  з  документами

та  контролю  за  їх  виконанням

 

28.  Організація     роботи     з     документами     у  райдержадміністрації    здійснюється     в     порядку,     передбаченому  інструкцією    з    діловодства,    що   розробляється   відповідно   до  Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242.

Інструкція  з діловодства    райдержадміністрації  затверджується  її  головою. 

Організація  роботи  з  документами,   що   містять   інформацію   з  обмеженим   доступом,   здійснюється   в  установленому  законодавством  порядку. 

29.  Відповідальність   за   організацію   виконання    документів  несуть    голова,    заступники    голови   (відповідно   до   розподілу  обов'язків),   керівник   апарату  та  керівники   структурних  підрозділів райдержадміністрації та загальний відділ райдержадміністрації. 

30.  Контроль за  виконанням     здійснюється     стосовно  зареєстрованих  документів,   в  яких  встановлено   завдання   або   які  містять  питання,  що  потребують  вирішення. 

Обов'язковому  контролю  підлягає  виконання  завдань,  визначених  актами   законодавства,    дорученнями    Прем'єр-міністра    України,  розпорядженнями    голів обласної та  районної держадміністрацій,  дорученнями  голів обласної та  районної держадміністрацій, розгляд  звернень  комітетів  Верховної   Ради   України,   запитів   і   звернень  народних  депутатів  України,  депутатів  місцевих  рад. 

Контроль  за     виконанням     завдань,     визначених     актами  законодавства,      дорученнями       Прем'єр-міністра       України,  розпорядженнями   голів обласної та  районної держадміністрацій, дорученнями  голів обласної та  районної держадміністрацій,   а   також  за  розглядом  звернень  комітетів  Верховної   Ради   України,   запитів   і  звернень    народних   депутатів   України,   депутатів   місцевих   рад  за   розглядом  звернень   громадян   та   інших   документів    здійснюється    загальним  відділом    апарату райдержадміністрації. 

31.  Для     здійснення     контролю     за     виконанням    актів  законодавства,   доручень   Прем'єр-міністра   України,   розпоряджень  голів обласної та    районної держадміністрацій,   розробляється   у  разі  потреби  план  контролю,   в  якому  визначаються:   проміжні   контрольні   строки  виконання       завдань;      структурні      підрозділи      районної   держадміністрації,   що   відповідають   за    організацію    виконання  окремих     завдань;    структурний    підрозділ,    який    забезпечує  координацію  роботи   з   організації   і   контролю   за   виконанням   у  цілому.   План   контролю  затверджує  заступник  голови  (відповідно  до  розподілу  обов'язків). 

32.  Контроль   за   виконанням   актів   законодавства,   доручень  Прем'єр-міністра     України,     розпоряджень     голів обласної та    райдержадміністрацій, доручень  голів обласної та  районної держадміністрацій,  розглядом  звернень   комітетів   Верховної   Ради  України,    запитів    і   звернень   народних   депутатів   України   та  депутатів  місцевих  рад  здійснюється  шляхом: 

аналізу  і    узагальнення    у    визначені    строки    письмової  інформації   про   стан   виконання   документів   у  цілому  або  окремих  встановлених  ними  завдань,  що  надходить  від  виконавців; 

систематичного  аналізу   статистичних   та   інших    даних,    що  характеризують  стан  виконання  документів; 

проведення  періодичної   комплексної   або   цільової   перевірки  організації  і  стану  виконання  завдань  безпосередньо  на  місцях; 

розгляду  питань  діяльності  (заслуховування  звіту)   виконавців  на  засіданнях  колегії,  нарадах  у  голови райдержадміністрації  або  його  заступників. 

33.  Аналітичні  та  інформаційні  матеріали  щодо  стану  виконання  документів   у   цілому  або  окремих  передбачених  ними  завдань  у  разі  встановлення   проміжних   контрольних   строків    подаються    голові  райдержадміністрації   або   його  заступникові  (відповідно  до  розподілу  обов'язків)  не  пізніше  ніж   за   10   днів   до   закінчення  строку,      визначеного      актом      законодавства,     дорученням  Прем'єр-міністра    України,    розпорядженням     голів     обласної та районної   держадміністрацій  або  планом  контролю. 

За  результатами  розгляду  матеріалів,  що  містять  відомості  про можливий  зрив  своєчасного  чи  у  повному  обсязі  виконання   документа  у цілому  або  передбаченого  ним  окремого  завдання,   голова  райдержадміністрації  або   його   заступник   (відповідно   до   розподілу обов'язків)   дає  доручення  виконавцям  вжити  додаткових  заходів  для  усунення  причини.   

34.  Інформацію   (звіт)   про   стан   виконання   документів,   що  подається   відповідно   Кабінету   Міністрів  України,   іншим  органам  виконавчої   влади   вищого    рівня підписує  голова  райдержадміністрації. 

Зняття  з  контролю  виконання  документа  проводиться  на  підставі  письмового    звіту    керівника    відповідного   органу   або   іншого  документа,   що  підтверджує  його   виконання,   за   письмовою   згодою  голови   райдержадміністрації  або  його  заступника  (відповідно  до  розподілу  обов'язків). 

 

Організація  розгляду  звернень  громадян

та  проведення  особистого  прийому  громадян

 

35.  Райдержадміністрація   організовує   в   установленому  порядку  розгляд  звернень  громадян  -  пропозицій   (зауважень),   заяв  (клопотань),  скарг.  Організація  розгляду  звернень  громадян,  у  тому  числі   ведення   діловодства   та   проведення    особистого    прийому  громадян,    покладається    на   загальний відділ   апарату  райдержадміністрації. 

Діловодство  за  зверненнями  громадян   ведеться   відповідно   до  Інструкції    з   діловодства   за   зверненнями   громадян   в   органах  державної  влади  і  місцевого  самоврядування,   об'єднаннях  громадян,  на   підприємствах,   в  установах,   організаціях  незалежно  від  форми  власності,   в  засобах  масової  інформації,   затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів    України    від    14    квітня   1997   р.   N   348 (із змінами).

 

9

36.  Порушені   у   зверненнях   громадян   питання   розглядаються  головою   райдержадміністрації    або    його    заступником  (відповідно   до    розподілу    обов'язків),    керівником    апарату,  керівником     відповідного     структурного    підрозділу   райдержадміністрації.   Відповіді   на    звернення    громадян    готують  структурні  підрозділи  районної   держадміністрації  або  її  апарат. 

37.  Особистий    прийом   громадян   проводить   голова  райдержадміністрації,   його  заступники,   керівник  апарату,   керівники  структурних    підрозділів  райдержадміністрації   згідно   з  графіком,   який  затверджується  головою райдержадміністрації  та  оприлюднюється  через  засоби  масової  інформації. 

Графік  особистого  прийому  громадян  повинен  містити  інформацію  про  місце  проведення,  дні  і  години  прийому. 

Виїзні  прийоми громадян  посадовими     особами   райдержадміністрації  проводяться  відповідно  до  графіка,  затвердженого  головою райдержадміністрації. 

Загальний відділ   апарату  райдержадміністрації,  який   відповідає   за   роботу   із   зверненнями   громадян,   аналізує  щоквартальну   роботу   з   розгляду    таких    звернень,    узагальнює  пропозиції,  що  містяться  в  них,  розробляє  рекомендації,  спрямовані  на  усунення  причин   виникнення   обґрунтованих   скарг   і   зауважень  громадян,  контролює  вирішення  порушених  у  них  питань. 

37-1.  Розгляд  звернень  громадян  щодо  надання безоплатної первинної правової допомоги,  організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011  № 1235 ( 1235-2011-п ).

 

Організація  правового  забезпечення

діяльності районної держадміністрації

 

38.  Правове  забезпечення    діяльності райдержадміністрації,   а  також  надання  методичної  та  іншої  практичної  допомоги  з   правових   питань   здійснює   юридичний   відділ   апарату райдержадміністрації. 

Юридичний  відділ   з   питань  правового  забезпечення  діяльності  райдержадміністрації  підпорядковується  її  голові,  а  з  питань  організації     роботи    апарату  райдержадміністрації -  керівнику   апарату  районної держадміністрації. 

39.  У    своїй    діяльності    юридичний     відділ     керується  Конституцією  та  законами  України,   а  також  указами  Президента   України,    актами    Кабінету    Міністрів    України    і  постановами   Верховної   Ради   України,   прийнятими   відповідно   до  Конституції    та  законів  України,   та  розпорядженнями  голів обласної та  районної держадміністрацій. 

40.  Основними  завданнями  юридичного  відділу  є: 

правове  забезпечення  діяльності райдержадміністрації; 

організація  правової    роботи,    спрямованої    на    правильне  застосування   і   неухильне   додержання   вимог   актів  законодавства  структурними  підрозділами,  апаратом  та  посадовими  особами  райдержадміністрації; 

підготовка  інформаційних,   довідкових   та   інших  матеріалів  з  питань  застосування  законодавства. 

41.  Юридичний   відділ   відповідно   до   покладених   на    нього  завдань: 

забезпечує  відповідність     законодавству    проектів    розпоряджень     голови   райдержадміністрації,   рішень   колегії,   а  також  інших  актів райдержадміністрації, перевіряє на відповідність чинному законодавству розпорядчі документи виконкомів сільських рад, прийняті на виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

проводить  правову   експертизу   проектів   розпоряджень   голови  райдержадміністрації,   готує  висновки  правової  експертизи  у  разі   їх   невідповідності    актам    законодавства    та/або    подає  пропозиції   щодо   приведення   таких   проектів   у   відповідність   з  вимогами  законодавства; 

визначає,  які  розпорядження  голови райдержадміністрації  є   нормативно-правовими  актами  і  підлягають  державній  реєстрації  в  органах  юстиції; 

надає  методичну  допомогу  працівникам  апарату райдержадміністрації та керівникам структурних  підрозділів райдержадміністрації  щодо  правильного  застосування  норм  законодавства  під   час   виконання   покладених   на   них   завдань  і  функціональних  обов'язків; 

представляє  інтереси райдержадміністрації  у  судах   та  інших  державних  органах  під  час  розгляду  правових  питань  або  спорів; 

виконує  інші  функції   з   правового   забезпечення   діяльності  райдержадміністрації   відповідно   до   цього   Регламенту   та  положення  про  юридичний  відділ,  що  затверджується  головою  райдержадміністрації. 

42.  Керівник  юридичного  відділу: 

здійснює  керівництво    роботою    юридичного    відділу,    несе  персональну  відповідальність  за   виконання   покладених   на   відділ  завдань; 

бере  участь  у  нарадах  і  засіданнях,  що  проводяться  у  райдержадміністрації; 

організовує  роботу   працівників    юридичного    відділу,    дає  відповідні   доручення  щодо  виконання  покладених  на  відділ  завдань,  вносить  пропозиції   стосовно   заохочення   працівників   відділу   та  притягнення  їх  до  відповідальності  згідно  із  законодавством; 

виконує  інші  передбачені  законодавством  функції. 

 

Консультативні,  дорадчі  та  інші  допоміжні  органи,

служби  і  комісії райдержадміністрації

 

 43.  Для   сприяння     здійсненню     повноважень    райдержадміністрації   її   голова   утворює  консультативні,   дорадчі  та  інші  допоміжні  органи  (ради,   колегії,   робочі  групи  тощо),  служби  та  комісії.   Завдання,  функції  та  персональний  склад  таких  органів  визначає  голова  райдержадміністрації.

     З  метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами  при  райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету   Міністрів  України  від  3  листопада  2010  р.  N  996 (  996-2010-п  ) утворюється громадська рада

Рішення  зазначених  органів  оформляються  протоколами. 

 

44.  Для   узгодженого   розгляду    питань,    що    належать    до  компетенції райдержадміністрації,   обговорення  найважливіших  напрямів   її   діяльності   може    утворюватися    колегія   райдержадміністрації   (далі   -   колегія)   у   складі   голови  райдержадміністрації  (голова  колегії),   його   заступників,   керівника  апарату     та     керівників    структурних    підрозділів   райдержадміністрації. 

45.  До  складу  колегії   можуть   входити   за   згодою   керівники  територіальних   органів   центральних   органів   виконавчої  влади  та  посадові  особи   органів   місцевого   самоврядування. 

До  складу   колегії  райдержадміністрації   можуть   бути  включені   за   пропозицією   громадських   організацій,   підприємств,  установ  та  організацій  їх  представники. 

46.  Засідання  колегії  вважається  правомочним,   якщо  на   ньому  присутні  не  менш  як  дві  третини  загальної  кількості  її  членів. 

Засідання  колегії   проводяться   відповідно   до   плану   роботи  райдержадміністрації,  позачергові  -  у  міру  потреби. 

47.  Рішення   колегії    приймається    відкритим    голосуванням  більшістю   голосів   присутніх  на  засіданні  членів  колегії.   У  разі  рівного  розподілу  голосів  вирішальним  є  голос  головуючого. 

В  окремих   випадках   за   рішенням    головуючого    може    бути  застосована  процедура  таємного  голосування. 

Рішення  колегії   оформляється   протоколом,   який  підписується  головою   колегії   і   є   підставою   для   видання   ним   відповідного  розпорядження чи доручення.

48.  Апарат  райдержадміністрації  здійснює  організаційне  забезпечення   засідань   колегії,   у   тому   числі    стенографування  (технічний  запис). 

49.  У    своїй    роботі    колегія  райдержадміністрації  керується  Загальним  положенням   про   колегію   центрального   органу  виконавчої    влади  і  місцевої  держадміністрації,   затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  2  жовтня  2003  р.   N  1569  (Офіційний   вісник   України,   2003   р.,   N   40,  ст.  2107), Положенням про колегію райдержадміністрації  та  цим  Регламентом. 

Порядок  підготовки  та  проведення  нарад 

50.  Голова,   заступники  голови,   керівник  апарату,   керівники  структурних    підрозділів   райдержадміністрації   проводять  наради  з  метою   оперативного   розгляду   та   вирішення   питань,   що  належать  до  їх  компетенції. 

 

План  проведення  наради  затверджує  відповідна  посадова  особа. 

Організація  проведення нарад  у голови райдержадміністрації  та  його  заступників  покладається  на   апарат   або  відповідні  структурні  підрозділи районної держадміністрації. 

51.  Порядок   денний,   аналітичні   довідки   про   стан  справ  та  обґрунтування  причини  внесення   питання   на   розгляд   надсилаються  учасникам  наради  завчасно,   а  з  додаткових  (позапланових)  питань  -  подаються  у  день  проведення  наради. 

52.  Прийняті  на  нарадах  рішення  оформляються   протоколами   не  пізніше,   ніж  у  триденний  строк.   У  протоколі  зазначаються  прізвища  та  ініціали  посадових  осіб,  які  брали  участь  у  нараді,  питання,  що  розглядалися,  і  прийняті  за  результатами  розгляду  рішення. 

Протокол  наради  підписує  головуючий. 

53.  За    результатами    розгляду    питань   на   нараді   можуть  видаватися  в  установленому  порядку  розпорядження  голови  або   наказ  керівника  структурного  підрозділу райдержадміністрації. 

54.  Право  офіційно  повідомляти  засобам  масової  інформації  про  порядок   денний   і   підсумки   розгляду   питань   на    нарадах    має  головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації або уповноважена  головою  райдержадміністрації  посадова  особа. 

 

Порядок  внесення  та  розгляду  проектів

розпоряджень  голови  райдержадміністрації

 

55.  Голова  райдержадміністрації   на   виконання   актів  законодавства,    доручень   Прем'єр-міністра   України,   за   власною  ініціативою   видає   одноособово   в   межах    повноважень    райдержадміністрації  розпорядження. 

56.  Проекти   розпоряджень   голови райдержадміністрації  (далі   -   проекти  розпоряджень) готують  структурні    підрозділи райдержадміністрації,   її   апарату, а також територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, що діють в районі.

57.  У  разі,  коли  розроблення   проекту   розпорядження   доручено  кільком   структурним   підрозділам  райдержадміністрації  чи  її  апарату  або  іншому   органу,   головним   розробником   є   виконавець,  зазначений  першим. 

58.  Проекти   розпоряджень  підлягають  обов'язковому  погодженню  із     заінтересованими структурними   підрозділами    райдержадміністрації,  а  у  разі  потреби  з  іншими  органами.

     У   разі   коли   проект  розпорядження  стосується  розвитку конкретної  адміністративно-територіальної  одиниці  або інтересів окремої   територіальної   громади,   такий   проект  надсилається відповідному   органу  місцевого  самоврядування  для  розгляду  і внесення  пропозицій   ( згідно  з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2009  № 531 ( 531-2009-п ). 

 

Головний  розробник  (керівник структурного підрозділу райдержадміністрації або територіального підрозділу центральних органів виконавчої влади)   самостійно     визначає    заінтересовані  структурні  підрозділи  райдержадміністрації,   її   апарату   та  інші    органи,    виходячи    із   змісту   основних   положень   проекту  розпорядження. 

Головний  розробник  організовує,   спрямовує  і  координує  роботу  заінтересованих   структурних    підрозділів   райдержадміністрації,   її  апарату   та   інших   органів   з   розроблення  проекту   розпорядження,   вживає  вичерпних  заходів  для  врегулювання  розбіжностей  у  їх  позиціях  щодо  проекту   (проводить   консультації,  узгоджувальні   наради,   робочі   зустрічі   тощо),   отримує   від  них  інформаційно-аналітичні  та  інші  необхідні  матеріали.   

Заінтересовані  структурні    підрозділи    райдержадміністрації,    її   апарату   та   інші   органи   за   зверненням  головного  розробника   у   визначений   ним   строк   беруть   участь   в  опрацюванні  та  погодженні  проекту  розпорядження. 

Проекти  погоджуються     шляхом    їх    візування    керівниками  структурних  підрозділів  райдержадміністрації,  інших  органів,  заступниками      голови     та     керівником     апарату     райдержадміністрації.   При   цьому   зазначається   посада,   ініціали   і  прізвище   особи,   яка   візує   проект   розпорядження,   а  також  дата  візування. 

Проекти  розпоряджень    райдержадміністрації,     які  розробляються    на    виконання   актів   законодавства   та   доручень  Прем'єр-міністра  України,   погоджуються  не  пізніше  ніж  у  дводенний  строк  після  їх  подання  головним  розробником. 

Якщо  заінтересовані      структурні      підрозділи   райдержадміністрації,   її  апарату  та  інші  органи  не   висловили   своєї  позиції    щодо    проекту    розпорядження    у   визначений   головним  розробником   строк,   такий   проект    вважається    погодженим    без  зауважень. 

За  результатами   погодження   проекту   розпорядження   головним  розробником  готується  довідка  про  погодження  (додаток  1),   у   якій  зазначаються    заінтересовані    структурні    підрозділи   районної держадміністрації,  її  апарату,  інші  органи,  що: 

погодили  проект  розпорядження  без  зауважень; 

висловили  зауваження   та    пропозиції,    враховані    головним  розробником; 

висловили  зауваження   та   пропозиції,   не   враховані  головним  розробником; 

не  висловили  своєї  позиції  щодо  проекту  розпорядження. 

 

Довідка  про  погодження  може  не  готуватись  у  разі,  коли  проект розпорядження   стосується   кадрових,   організаційних   (внутрішніх) питань  діяльності райдержадміністрації. 

Копії  документів  погодження  проекту   розпорядження  зберігаються  в  архівних  справах  головного  розробника. 

59.  Неврегульовані   розбіжності   у   позиціях   заінтересованих  структурних  підрозділів  райдержадміністрації,   її  апарату  та  інших   органів щодо   проекту  розпорядження  оформляються  головним  розробником  у  вигляді  протоколу  узгодження   позицій   (додаток   2),  який     підписує    керівник    структурного    підрозділу  райдержадміністрації,   її   апарату,   іншого   органу,   що   є   головним  розробником. 

60.  Головний   розробник  готує  пояснювальну  записку  до  проекту  розпорядження   (додаток    3),    що    повинна    містити    необхідні  розрахунки,   обґрунтування   і   прогнози   соціально-економічних   та  інших  результатів  реалізації  виданого  розпорядження. 

До  пояснювальної  записки  у   разі   потреби   можуть   додаватися  інформаційно-довідкові  матеріали  (таблиці,  графіки  тощо). 

Загальний  обсяг  пояснювальної  записки  не  повинен  перевищувати  чотирьох  аркушів. 

Пояснювальна  записка  не  подається  до  проектів  розпоряджень   з  кадрових  питань,   питань  внесення  змін  до  складу  комісії,   робочої  групи  або  з  інших  організаційних  питань. 

Подання  пояснювальної   записки    до    проектів    розпоряджень  нормативного    характеру,   в   тому   числі   регуляторних   актів,   є  обов'язковим. 

61.  У  разі  коли  проект  розпорядження,   що  готується,  тягне  за  собою   зміни  або  доповнення  до  інших  розпоряджень,   такі  зміни  або  доповнення  включаються  в  текст  проекту   або   подаються   у   вигляді  проекту   окремого  розпорядження  одночасно  з  основним  проектом.   До  таких  проектів    розпоряджень    додається    порівняльна     таблиця  (додаток  4),   у  якій  зазначаються  положення  (норми)  розпорядження,  що  є  чинними,   а  також  пропозиції  стосовно  викладення  їх   у   новій  редакції. 

62.  У    разі    проведення    публічного    обговорення   проекту  розпорядження  головний  розробник  вносить  його  разом  з  довідкою,   в  якій   зазначаються  особи,   що  були  залучені  до  такого  обговорення,  його  результати,   а  також  рішення  щодо   врахування   пропозицій   чи  обґрунтування  їх  відхилення  в  цілому  або  частково. 

63.  Проект  розпорядження  із  соціально-економічних  питань,   як правило,   має   вступну   частину   (преамбулу),   в   якій   наводяться  результати   аналізу   стану   справ  і  причини  виникнення  недоліків  у  розв'язанні   відповідних   проблем,    визначається    мета    видання  розпорядження. 

Нормативні  положення     та    завдання    суб'єктам    відносин,  передбачені  у  проекті  розпорядження,   повинні  бути   конкретними   і  реальними,    спрямованими    на    досягнення   у   найкоротший   строк визначеної  мети  та  містити  у  разі   потреби   перелік   виконавців   і  строки  виконання  завдань. 

У  проекті   розпорядження   можуть  передбачатися  у  разі  потреби  проміжні  контрольні  строки  інформування райдержадміністрації  про  хід  виконання  встановлених  завдань. 

Проекти  розпоряджень  з  питань  соціально-економічного  розвитку  відповідної  території  у  разі  потреби  попередньо   обговорюються   на  засіданнях  колегії райдержадміністрації. 

64.  У  разі  розроблення  проекту  розпорядження,  який  має  ознаки  регуляторного   акта,   головний   розробник   проводить   аналіз   його  регуляторного   впливу   відповідно   до   вимог   Закону   України  "Про  засади   державної   регуляторної   політики   у   сфері   господарської  діяльності"  за   Методикою   проведення   аналізу   впливу  регуляторного   акта,   затвердженою   постановою   Кабінету  Міністрів  України  від  11  березня  2004  р.   N  308.

Головний  розробник  разом  з  проектом  розпорядження,   який   має 

ознаки  регуляторного  акта  подає: 

копію  рішення   територіального   органу   Держпідприємництва  про  його  погодження  або   копію   рішення   апеляційної   регуляторної  комісії   про   задоволення  скарги  головного  розробника  щодо  відмови  зазначеного  органу  в  погодженні  проекту  акта  разом  з  аналізом  його  регуляторного  впливу; 

копію  повідомлення  про  оприлюднення  проекту. 

65.  Підготовлений      проект     розпорядження     підписується  керівником  органу,   що  є  головним  розробником,  та  вноситься  голові  райдержадміністрації   разом   з   документами,   передбаченими  пунктами  58-64  цього  Регламенту. 

За  дорученням   голови  райдержадміністрації   або   його  заступника  (відповідно  до  розподілу  обов'язків),  керівника  апарату райдержадміністрації    опрацювання     внесеного     проекту  розпорядження    проводиться    в   її   апараті   та   у   разі   потреби  здійснюється  редагування  його  тексту. 

Строк  опрацювання  проекту  розпорядження   в   апараті районної  держадміністрації  не  повинен  перевищувати  15  робочих  днів.   У  разі  потреби  зазначений  строк   може   бути   продовжено   на   обґрунтоване  прохання  посадової  особи  апарату райдержадміністрації. 

66.  Проекти   розпоряджень   підлягають   обов'язковій   правовій  експертизі  у  юридичному  відділі. 

У  разі  коли   проект   розпорядження   подано   апарату райдержадміністрації   з   порушенням  визначених  у  цьому  розділі  вимог,  юридичний  відділ  доповідає  про  це  керівнику  апарату райдержадміністрації,     який   у   дводенний  строк  супровідним  листом  за  своїм  підписом  (додаток  5)  повертає  головному  розробникові   проект  розпорядження  та  матеріали  до  нього. 

Юридичний  відділ   опрацьовує   поданий   проект   розпорядження,  зокрема   проводить   його   правову   експертизу,   вносить   поправки,  пов'язані   з   приведенням   проекту  розпорядження  у  відповідність  з  вимогами  нормопроектувальної   техніки,   а   також   у   разі   потреби  редагує  проект  розпорядження. 

Юридичний  відділ  під  час  проведення  правової  експертизи: 

перевіряє  проект   розпорядження   на  відповідність  Конституції  та  законам  України,  іншим  актам  законодавства; 

оцінює  ефективність   обраного   правового   шляху   врегулювання  проблеми; 

перевіряє  проект  розпорядження   на   відповідність   вимогам,  встановленим   цим   Регламентом,   а   також   повноту   погодження   із  заінтересованими  органами. 

У  разі   виявлення   невідповідності   проекту   розпорядження  чи  його  окремих  положень  актам  законодавства  юридичний   відділ   готує  зауваження   до   такого   проекту   та  повертає  його  на  доопрацювання  головному  розробникові  з  відповідними  пропозиціями.   У   разі   коли  недоліки   проекту   розпорядження   не   можуть   бути   усунені  шляхом  доопрацювання,  юридичний  відділ  готує  висновок  (додаток  6). 

Проект  розпорядження,   у  тексті  якого  містяться  посилання   на  нормативно-правові    акти,    подається    для   проведення   правової  експертизи  разом  з  текстами  зазначених  актів. 

67.  Якщо  під  час  опрацювання  проекту   розпорядження   виявлено  необхідність  внесення  до  нього  істотних  змін,   проект  повертається  для  доопрацювання  та  повторного  погодження. 

68.  Проект   розпорядження   візується    працівниками    апарату  райдержадміністрації,   які   здійснювали  його  опрацювання  (в  обов'язковому   порядку   керівником   юридичного    відділу,    першим  заступником  голови або  заступником     голови     райдержадміністрації,   що  відповідає  за  його  підготовку,   а   також   у  разі    потреби    іншими    заступниками голови),   керівником   апарату   райдержадміністрації. 

69.  Розпорядження голови   райдержадміністрації  ненормативного   характеру  набирають  чинності  з  моменту  їх  видання,  якщо  самими  розпорядженнями   не   встановлено   більш   пізній   строк  набрання  чинності.   Розпорядження  доводяться  до  їх  виконавців,  а  у  разі  потреби  -  оприлюднюються. 

Розпорядження  голови райдержадміністрації   нормативного  характеру   підлягають   державній   реєстрації  у  відповідних  органах  юстиції    згідно    з    Положенням     про     державну     реєстрацію  нормативно-правових   актів   міністерств,   інших  органів  виконавчої  влади,   органів   господарського    управління    та    контролю,    що  стосуються   прав,   свобод   і  законних  інтересів  громадян  або  мають  міжвідомчий  характер,   затвердженим  постановою  Кабінету   Міністрів  України  від   28   грудня   1992   р.   N 731.

Розпорядження  голови  райдержадміністрації  нормативного  характеру  набирають  чинності  з  моменту  їх  реєстрації,   якщо  самими  актами  не  встановлено  більш  пізній  строк  введення  їх  у  дію. 

Розпорядження  голови     райдержадміністрації,     що  стосуються   прав   та   обов'язків   громадян   або   мають    загальний  характер,   підлягають   оприлюдненню  і  набирають  чинності  з  моменту  їх  оприлюднення,   якщо  самими  актами  не  встановлено   більш   пізній  строк  набрання  чинності. 

Додатки  до   розпоряджень   голови райдержадміністрації  є  невід'ємною  частиною  таких  розпоряджень  і  підписуються  керівником     апарату   районної  держадміністрації.

Розпорядження  голови  райдержадміністрації  надсилаються  заінтересованим  органам,   підприємствам,  установам  та  організаціям  і    посадовим    особам    згідно    з    розрахунком    розсилання,  складеним розробником. 

Головний  розробник   забезпечує   відповідно   до   вимог   Закону  України   "Про   засади   державної   регуляторної   політики   у   сфері  господарської  діяльності" здійснення   відстеження  результативності  прийнятого  розпорядження. 

 

Публічне  обговорення  проекту  розпорядження

голови  районної держадміністрації

 

70.  Проект  розпорядження,   який  стосується  життєвих  інтересів  широких   верств  населення   відповідної  адміністративно-територіальної   одиниці,   прав,   свобод  і  законних  інтересів  громадян,   передбачає  затвердження  регіональних   програм  економічного,   соціального,   культурного   розвитку,   а   також   має  важливе  соціально-економічне  значення  для  її  розвитку,   може   бути  винесений    для    публічного    обговорення    на   будь-якому   етапі  підготовки   шляхом   опублікування   у   друкованих   засобах   масової  інформації  або  доведення  до  відома  населення  в  інший  спосіб. 

71.  Рішення   про   проведення   публічного   обговорення  проекту розпорядження   приймає   голова  райдержадміністрації  на  підставі    пропозиції    головного    розробника    або    за   власною  ініціативою. 

Пропозиція  щодо   проведення   публічного   обговорення   проекту  розпорядження     повинна     містити    обґрунтування    необхідності  обговорення   та    інформацію    про    джерела    фінансування    його  проведення,   стислий  зміст,  мету  та  очікувані  результати  прийняття  розпорядження. 

Пропозиція  підписується   головним   розробником   та   візується  керівниками заінтересованих    структурних   підрозділів   райдержадміністрації  чи  її  апарату  або  іншими  органами. 

До  пропозиції   додаються   проект   розпорядження,   завізований  керівником  органу,   що  є  головним  розробником,   та  план  проведення  публічного  обговорення. 

У  плані  проведення  публічного  обговорення  зазначається: 

які  верстви   та   групи   населення   повинні   взяти   участь    в  обговоренні; 

яких  результатів  необхідно  досягти; 

які  заходи  передбачено  здійснити  в  ході  обговорення; 

строк  проведення  обговорення. 

Проект  розпорядження,   який   має   ознаки   регуляторного  акта,  оприлюднюється  у  порядку  та  у  спосіб,   передбаченими   статтями   9,  12,   13   і   20   Закону   України  "Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності". 

72.  Організація  проведення  публічного  обговорення  покладається  на  головного  розробника. 

Головний  розробник подає сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації проект  розпорядження  разом  з   планом   проведення  публічного  обговорення,  обґрунтуванням  необхідності  його  прийняття  та   інформацією   про   контактні   телефони    і    адресу    головного  розробника. 

      Публічне   громадське   обговорення   проекту   розпорядження проводиться   відповідно  до  Порядку  проведення  консультацій  з громадськістю   з   питань   формування  та  реалізації  державної політики,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 ( 996-2010-п ).

73.  Пропозиції   та   зауваження,    що    надійшли    у    процесі  публічного    обговорення    проекту    розпорядження,   розглядаються  головним   розробником,   узагальнюються   та   враховуються   під   час  доопрацювання  проекту. 

Доопрацювання  проекту      розпорядження     за     результатами  обговорення  може  бути  підставою  для  звернення  головного  розробника  щодо   продовження   строку   внесення   такого   проекту   до   райдержадміністрації. 

 

Взаємовідносини райдержадміністрації

з  іншими  органами  державної  влади  та  органами

місцевого  самоврядування

 

74. Взаємовідносини   райдержадміністрації    з    іншими  органами  державної   влади   та   органами   місцевого  самоврядування  здійснюються  в  установленому  законами  порядку  з  метою  забезпечення  належного    виконання    покладених   на   райдержадміністрацію  завдань. 

Контроль  за   виконанням   органами   місцевого    самоврядування  делегованих   повноважень   органів   виконавчої  влади  здійснюється  у  встановленому  законодавством  порядку. 

75.  Райдержадміністрація  готує   та   подає   зауваження   і  пропозиції         з питань  розвитку  відповідних  адміністративно-територіальних    одиниць    до     проектів     актів  законодавства,  які  розробляються  іншими  органами.

З  метою    врахування   громадської   думки   щодо   проекту   акта  законодавства        з        питань        розвитку        конкретної  адміністративно-територіальної   одиниці,   що   надійшов   від   інших  державних  органів  для  погодження  райдержадміністрацією,  може  бути  проведене  його  громадське  обговорення. 

76. Проект  акта  Кабінету  Міністрів  України  подається   на   розгляд  обласної державної адміністрації  відповідно до встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України вимог.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                    І.М.Чернуха

 

 

 

 

Додаток  1 

до  регламенту 

Новосанжарської районної

державної адміністрації

 

ДОВІДКА

про  погодження  проекту  розпорядження

_____________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено _________________________________

                                                                                                 (найменування  структурного 

____________________________________________________________________

підрозділу,  іншого  органу,  що  є  головним  розробником)

____________________________________________________________________

(підстава  для  розроблення)

 

      та  погоджено:

      без  зауважень 

      _____________________                     __________________________ 

                    (посада)                                                           (ініціали  та  прізвище) 

 

      із  зауваженнями  (пропозиціями),

      які  враховано 

     _____________________                     __________________________ 

                      (посада)                                                         (ініціали  та  прізвище) 

 

      із  зауваженнями  (пропозиціями),

      які  враховано  частково 

      _____________________                    __________________________ 

                     (посада)                                                          (ініціали  та  прізвище) 

 

      із  зауваженнями  (пропозиціями),

      які  не  враховано 

      _____________________                     __________________________ 

                      (посада)                                                        (ініціали  та  прізвище) 

 

Структурні  підрозділи  райдержадміністрації,  її  апарату,  інші  органи,  які відповідно до пункту 58 Регламенту Новосанжарської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.11.2007 №519, вважаються такими, що погодили проект без  зауважень: 

____________________________________________________________________

______________________           ______________    _________________________ 

(найменування  посади                           (підпис)                            (ініціали  та  прізвище) 

керівника  структурного підрозділу, 

іншого органу,  що  є  головним 

розробником) 

 

_____  ____________  200___  р. 

 

________________

 

Додаток  2 

до  регламенту 

Новосанжарської районної

державної адміністрації

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження  позицій

 

щодо  проекту  розпорядження  _______________________________ 

                                                                                                                                          (назва) 

 

1.  Ураховані  зауваження  (пропозиції) 

 

Редакція частин  проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

2.  Неврегульовані  розбіжності 

 

Редакція спірної частин  проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування причини відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

______________________           ______________    _________________________ 

(найменування  посади                           (підпис)                            (ініціали  та  прізвище) 

керівника  структурного підрозділу, 

іншого органу,  що  є  головним 

розробником) 

 

_____  ____________  200___  р. 

 

 

 

 

 

 

______________________

 

 

 

 

 

Додаток  3 

до  регламенту 

Новосанжарської районної

державної адміністрації

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до  проекту  розпорядження  ____________________________________

(назва)

 

1.  Обґрунтування  необхідності  прийняття  розпорядження 

Зазначається  підстава  розроблення  проекту   розпорядження   (на  виконання  акта  законодавства,   доручення  Прем'єр-міністра  України,  за  власною  ініціативою  тощо)  та  стисло  викладається  суть  проблеми,  на   розв'язання   якої   спрямовується   розпорядження,   і  причини  її  виникнення,   наводяться дані,  що  підтверджують  необхідність  правового  врегулювання  питання. 

 

2.  Мета  і  шляхи  її  досягнення 

Розкривається  мета,   якої   планується   досягти   в   результаті  прийняття  розпорядження,   та  механізм  його  виконання,  а  також  суть  найважливіших  положень  проекту. 

 

3.  Правові  аспекти 

Зазначаються  правові  підстави  розроблення  проекту  розпорядження  та  перелік  нормативно-правових   актів,   що   діють   у  відповідній  сфері  суспільних  відносин. 

Виходячи  із  змісту  проекту  розпорядження  зазначається  потреба  у  внесенні  змін  до  чинних  розпоряджень  або  визнання  їх  такими,   що  втратили чинність, а  також  завдання  з розроблення   нових  розпоряджень  або  відсутність  потреби  у  внесенні  змін  до  чинних  чи  розробленні  нових  розпоряджень. 

У  разі  коли  проект  розпорядження  стосується  прав  та обов'язків  громадян,  про  це  зазначається  окремо. 

 

4.  Фінансово-економічне  обґрунтування 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпоряд-ження,   розрахунок   необхідних   матеріальних   і  фінансових  витрат,  їх  обсяг  та  джерела  покриття.  Якщо  виконання  розпорядження  не   потребує   додаткових   матеріальних   та   інших   витрат,   про  це  зазначається  окремо. 

       Детальні  фінансово-економічні  розрахунки  можуть  додаватися  до  пояснювальної  записки. 

 

5.  Позиція  заінтересованих  органів 

Зазначається,  чи   стосується   проект   розпорядження  інтересів  інших  органів,  та  стисло  викладається  їх  позиція. 

 

Якщо  проект  подано  з  розбіжностями,  наводиться  інформація  про  роботу,   проведену   з   їх   урегулювання  (стисло  повідомляється  про  вжиті головним розробником заходи, спрямовані  на  пошук  взаємоприйнятного рішення,     врегулювання    спірної    позиції,  зазначається,   чи   проводилися   переговори,   консультації,   робочі  зустрічі,   наради   тощо,   а   також  хто  з  посадових  осіб  брав  у  них 

участь). 

 

6.  Регіональний  аспект 

Якщо  проект  розпорядження стосується питання  розвитку  адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують   положення   проекту   потребу  регіону,  його  вплив  на регіональний    розвиток,  наводиться   позиція   органів   місцевого  самоврядування,   а  також  визначається  ступінь   її   відображення   в  проекті. 

 

7.  Громадське  обговорення 

Наводяться  результати  проведених  консультацій з  громадськістю,  пропозиції  та  зауваження  громадськості  і  ступінь  їх  врахування,   запропоновані   шляхи  мінімізації  негативних  наслідків  неврахування   таких   пропозицій   та   зауважень,   а   також   способи  врегулювання  конфлікту  інтересів. 

Якщо  проект  розпорядження  не  потребує  проведення  громадського  обговорення,  про  це  зазначається  окремо. 

 

8.  Прогноз  результатів 

Дається  прогнозна  оцінка  результатів  виконання  розпорядження,  зазначаються критерії  (показники),    за   якими   оцінюється   їх  ефективність,   порівнюються  досягнуті  результати  з  прогнозованими,  аналізуються    можливі   ризики   та   заходи   щодо   їх   мінімізації.  Критерії  оцінки   ефективності   повинні   зазначатися   в   конкретних  одиницях   (грошові   одиниці,   одиниці   продукції  тощо).   Прогнозні  розрахунки  та  критерії  оцінки  ефективності   можуть   додаватися   до  пояснювальної  записки. 

 

______________________           ______________    _________________________ 

(найменування  посади                           (підпис)                            (ініціали  та  прізвище) 

керівника  структурного підрозділу, 

іншого органу,  що  є  головним 

розробником) 

 

_____  ____________  200___  р. 

 

 

__________________________

 

 

 

 

Додаток  4 

до  регламенту 

Новосанжарської районної

державної адміністрації

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА  ТАБЛИЦЯ

до  проекту  розпорядження  ____________________________________

(назва)

 

Зміст  положення чинного  розпорядження

Зміст  відповідного  положення  проекту  розпорядження

 

 

______________________           ______________    _________________________ 

(найменування  посади                           (підпис)                            (ініціали  та  прізвище) 

керівника  структурного підрозділу, 

іншого органу,  що  є  головним 

розробником) 

 

_____  ____________  200___  р. 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  5 

до  регламенту 

Новосанжарської районної

державної адміністрації

 

 

_______________________________________

                                                                                           (найменування  структурного  підрозділу, 

                                                                                           іншого органу, що є головним  розробником)

 

 

Відповідно до Регламенту ________________ держадміністрації,  затвердженого  розпорядженням   її   голови   від   _______   N    _____,  повертаємо  проект  розпорядження  _____________________________________

                                                                                                                                 (назва) 

 

для  приведення  його  у  відповідність  з  вимогами  пункту  ________________

зазначеного  Регламенту. 

 

 

Додаток:  на  _____  арк. 

 

 

______________________           ______________    _________________________ 

(найменування  посади                           (підпис)                            (ініціали  та  прізвище) 

керівника  структурного підрозділу,  

іншого органу,  що  є  головним 

розробником) 

 

_____  ____________  200___  р. 

 

 

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  6 

до  регламенту 

Новосанжарської районної

державної адміністрації

 

ВИСНОВОК

юридичного  відділу  апарату  _______________  держадміністрації

                          (найменування)

до  проекту  розпорядження  _________________________________________ 

                                                                                                                          (назва) 

 

      Проект  розпорядження  розроблено  _____________________________ 

                                                                                                 (найменування  структурного 

 

__________________________________________________________________ 

підрозділу,  іншого  органу,  що  є  головним  розробником)

 

1. За результатами   проведеної   експертизи   виявлені  невідповідності: 

 

1)  _____________________________________________________________

(Конституції  і  законам  України,  іншим  актам  законодавства,

 

____________________________________________________________________

              розпорядженням  голови  держадміністрації) 

 

2)  _____________________________________________________________

(вимогам  нормо-проектувальної  техніки  -  зазначаються

 

____________________________________________________________________

недоліки,  зокрема  логічні  та  змістові)

 

2.  Узагальнений  висновок  _______________________________________

                                                                 (наводиться  узагальнений  висновок  та

 

____________________________________________________________________

пропозиції  щодо  проекту  в  цілому,  оцінюється  правова  доцільність

 

____________________________________________________________________

прийняття  та  обґрунтованість  проекту,  доцільність  способу правового  врегулювання  питання,  порушеного  в  ньому)

 

Правову  експертизу  проекту  розпорядження  проведено: 

 

______________________           ______________    _________________________ 

(найменування  посади                           (підпис)                            (ініціали  та  прізвище) 

керівника  структурного підрозділу, 

іншого органу,  що  є  головним 

розробником) 

_____  ____________  200___  р. 

______________________